członek zarządu PTMP

p.o. Kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, specjalista II stopni z ginekologii i położnictwa (1988); specjalista perinatolog (2015) jest autorem 543 publikacji, w tym 364 pełnych prac. Sumaryczny IF publikacji wynosi 85,43; sumaryczna punktacja MNiSW – 1762,50 pkt. Liczba cytacji wynosi 639, a H-indeks 12. Prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak jest autorem 61 rozdziałów w monografiach oraz podręcznikach, obowiązujących do specjalizacji z położnictwa i ginekologii.

Stopnie naukowe i tytuły naukowe: studia – Akademia Medyczna w Lublinie 1982 rok – dyplom z wyróżnieniem; dr n. med. – AM w Lublinie 1986 rok; dr hab. – AM w Lublinie 1997; tytuł rozprawy habilitacyjnej „Rola tlenku azotu i ET-1 w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą”; profesor – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 2002 rok; profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2006 rok.

Stanowiska związane z działalnością naukową: p.o. Kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie od 2017 roku; z-ca Kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie od 1997 roku; członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie od 2014 roku; konsultant wojewódzki ds. położnictwa i ginekologii województwa tarnobrzeskiego w latach 1994-1998; wykładowca i kierownik naukowy kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; wykładowca Akademii Kształcenia Podyplomowego PTG; członek komisji Centrum Egzaminów Medycznych; członek Zespołu Ekspertów ds. programu specjalizacji z ginekologii i położnictwa (z ramienia CMKP); członek Zespołu Ekspertów ds. programu specjalizacji z perinatologii; przewodniczący z ramienia OIL w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów ginekologiczno- położniczych; przewodniczący komitetów organizacyjnych sympozjów Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży PTG.

Stypendia i staże długoterminowe:

 1. Klinik fur Frauenheilkunde und Geburtshilfe F. Schiller Universitat – Jena, 1988 rok;
 2. I Universitats Frauneklinik – Wiedeń, 1990 rok (stypendium Rządu Austrii);
 3. International Hochschulkurse – Wiedeń, 1991 rok;
 4. Hvidovre Hospital – Kopenhaga, 1995 rok,
 5. Bad Hersfeld (Niemcy) – 1999 rok.

Kursy zagraniczne:

 1. Advances in Fetal Medicine – Londyn, 2015 rok.
 2. Advances in Fetal Medicine – Londyn, 2016 rok.
 3. FIGO intrapartum fetal monitoring course; Repair of 3rd and 4th degree tears course – Karolinska Institute Sztokholm, Szwecja 2017 rok.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – 2012, V-ce Prezes Zarządu Głównego PTG 2012-2015, członek Zarządu Głównego PTG w latach 2004-2010 i 2013-nadal; sekretarz Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży PTG w latach 1994-2004; Przewodnicząca Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży PTG – 2004-2010 i 2016-nadal; vice-Przewodnicząca Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w Ciąży PTG 2010-2016; Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego PTG od 2012 roku- nadal; Vice-Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej – 1998-2006 i 2006-2012; Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej 2006-2012;

Członek Komitetu Redakcyjnego „Ginekologii Polskiej”, „Klinicznej Perinatologii i Ginekologii” oraz „Ginekologii po Dyplomie”
członek Rady Rozwoju Miasta Lublina przy Prezydencie Miasta Lublina od Roku 2011;
członek Forum Kobiet Lublina 2013.

Badania naukowe – zagadnienia i kierunki badawcze:
– patogeneza i leczenie nadciśnienia w ciąży;
– prostaglandyny w stanach patologii ciąży oraz ich wpływ na krążenie płodowo – łożyskowe;
– profilaktyka i leczenie zakażeń oraz stanów zakrzepowo – zatorowych w położnictwie;
– opieka nad ciężarną z cukrzycą; aktywna współpraca z Bankiem Środków Technicznych Stosowanych w Diagnostyce i Leczeniu Cukrzycy.
– leczenie porodu przedwczesnego, zastosowanie tlenku azotu w położnictwie;
– biofizyczny nadzór śródporodowy – (badania na temat pulsoksymetrii płodowej, EKG płodowego)
– wprowadzenie nowoczesnych metod leczniczych w położnictwie, m.in. operacja cięcia cesarskiego bez peritonizacji (Misgav-Ladach), zastosowanie cewnika Foley’a w indukcji porodu; zastosowanie szwu ratunkowego w leczeniu niewydolności cieśniowo-szyjkowej; selektywna histerosalpingografia (sHSG) w leczeniu niepłodności.

Liczba publikacji – 543;

 • sumaryczny IF publikacji – 85,43.
 • sumaryczna punktacja MNiSW publikacji – 1762,50.
 • liczba cytacji – 639.
 • liczba podręczników i książek – 61.
 • promotor 11 rozpraw doktorskich.
 • opiekun 1 rozprawy habilitacyjnej.
 • recenzent dorobków do tytułu profesora.

Podręczniki, książki:
„Medical and social aspects of health and disease” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2017
„Sytuacje kliniczne w położnictwie” pod. Red. Grzegorza Bręborowicza, Marioli Ropackiej-Lesiak, Mirosława Wielgosia i Tomasza Paszkowskiego Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
„Położnictwo i Ginekologia” pod red. Grzegorza Bręborowicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
„Indukcja porodu: pod red. Mirosława Wielgosia Via Medica, Gdańsk 2015
„Przypadki kliniczne w perinatologii” Medical Education, 2012
„Medycyna Matczyno-Płodowa” – pod red. Grzegorza Bręborowicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
„Operacje w położnictwie” – pod red. Grzegorza Bręborowicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
„Cięcie cesarskie” – pod red. Zbigniewa Słomko, Krzysztofa Drewsa, Ryszarda Poręby, PTG 2011.
„Zespół metaboliczny u kobiet – problem interdyscyplinarny” pod red. Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak i Jana Oleszczuka. Oddział Lubelski PTMP, Lublin 2010.
„Zagrożenia życia matek. Wybrane zagadnienia” pod red. Jana Oleszczuka i Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak. Oddział Lubelski PTMP, Lublin 2010.
„Kardiotokografia kliniczna” pod red. Zbigniewa Słomko, Krzysztofa Drewsa, Zbyszko Malewskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
„Zespół HELLP” pod red. Mirosława Wielgosia. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.
„Zakażenia w położnictwie i perinatologii” pod red. Tomasza Niemca. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2009.
„Ginekologia” pod red. Zbigniewa Słomko, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
„Schorzenia układu sercowo-naczyniowego w ciąży” pod red. Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak i Jana Oleszczuka, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2007.
„Immunoterapia w ginekologii i położnictwie” pod red. Jana Kotarskiego i Wiesławy Bednarek, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2007.
„Postępowanie przed- i pooperacyjne w położnictwie i ginekologii” pod red. Tomasza Paszkowskiego, Wydawnictwo IZT, Lublin 2007.
„A textbook of postpartum hemorrhage. A comprehensive guide to evaluation, managemen and surgical intervention”. Christopher B-Lynch, Louis G. Keith, Andre B. Lalonde and Mahantesh Karoshi (Eds.). Sapiens, Duncow 2006.
„Uroginekologia praktyczna” pod red. Tomasza Rechbergera, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 2007.
„”Postępy w ginekologii i położnictwie” pod red. Marka Spaczyńskiego, PTG, Poznań, 2006.
„Poród przedwczesny” pod red. Grzegorza H. Bręborowicza, Tomasza Paszkowskiego, OWN, Poznań 2006.
„Wybrane kontrowersje w położnictwie i ginekologii” pod red. Krzysztofa Czajkowskiego, Warszawa 2005.
„Nowe trendy w uroginekologii” pod red. Tomasza Rechbergera. Wydawnictwo IZT, Lublin 2005.
„Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu”  pod red. Jana Oleszczuka, Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak, Elżbiety Poniedziałek-Czajkowskiej. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2002 i 2006.
„Zapobieganie szkodom jatrogennym w położnictwie i ginekologii”, pod red. T. Paszowskiego. Wydawnictwo IZT, Lublin 2004.
„Postępy w medycynie matczyno-płodowej”, pod red. Jana Wilczyńskiego, Lecha Podciechowskiego, Doroty Nowakowskiej, wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2003.
„Zakażenia perinatalne”, wyd. PTMP, Poznań 2001.
„Problemy współczesnej perinatologii”. Wydawnictwo Studio PIN Kraków 2001.
„Menopauza”, pod red. Tomasza Pertyńskiego. Wydawnictwo ADI, Łódź 2001.
„Położnictwo Rudolfa Klimka” pod red. W. Szamańskiego. Wydawnictwo Dream Publ. Corp., Kraków 1999.
„Advanced research in psychosomatic obstetrics and gynecology”. D. Richter, P. Nijs (Eds.), Leuven 1995.

Najważniejsze nagrody i odznaczenia:

Nagrody JM Rektora AM – za pracę naukową – wielokrotnie;
Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia – 1998 rok;
Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia – 2002 rok;
Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia – 2004 rok;
Nagroda czasopisma „International Journal of Obstetrics and Gynecology” za najlepszą pracę w 2001 roku – Leszczyńska-Gorzelak B i wsp. In J Obstet Gynecol 2001; 73 (3): 201-206.
Złoty Krzyż Zasługi – 2002 rok;
Odznaczenie „Zasłużony dla służby zdrowia” – 2005 rok;
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2012
Medal Prezydenta Miasta Lublin 2012
„Lublinianka Roku 2009”.

Inne istotne informacje:
Autor i kierownik 5 grantów MNiSW;
Główny Wykonawca 6 grantów MNiSW;
Recenzent grantów MNiSW;
Studia Podyplomowe (WSPA) – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – kierunek „Zarządzanie w służbie zdrowia” – 2004.