Rekomendacje

Propozycje zaleceń wydawanych przez PTMP

Rekomendacje są tworzone na dwa sposoby. Jako pierwszy schemat postępowania blokowy Jako drugi opis zasad postępowania w aspekcie praktycznym . Podstawę stanowi piśmiennictwo (bez ograniczeń dotyczących daty publikacji) zawierające :

  1. meatanalizy zawierające analizę badań na odpowiedniej wielkości grupach i odpowiadające na pytania kliniczne stawiane przed daną rekomendacją. Dowód kategorii A.
  2. badania kliniczne na odpowiedniej wielkości grupach badanych i kontrolnych z odpowiednią analizą statystyczną obejmującą analizę wieloczynnikową. Dowód kategorii B.
  3. pozostałe badania kliniczne ściśle związane z tematem rekomendacji ale nie spełniające wymogu analizy wieloczynnikowej. Dowód kategorii C.
  4. opinie ekspertów na podstawie ich wiedzy i własnych doświadczeń ekspertów lub członków zarządu PTMP. Dowód kategorii D.

W przypadku różnicy zdań w opiniach ekspertów powinna być ona zawarta z uzasadnieniem merytorycznym. W sytuacji, gdy brak jest dowodów naukowych dotyczących danej sytuacji klinicznej fakt ten powinien zostać wyartykułowany na zakończenie rekomendacji jako wskazanie do dalszych kierunków badań.

Schematy postępowania w przypadku określonych powikłań w okresach ciąży, porodu oraz połogu

Schematy sporządził lek. Zbigniew Pańkowski, lek. Paweł Mularski z Kliniki Perinatologii WSSz. Im. M. Pirogowa (d. M. Madurowicza) w Łodzi na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Pod nadzorem merytorycznym Prof. dr hab. n. med. Jarosława Kalinki

 

 

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łodź 94-029, ul. Wileńska 37

Telefon, email

Tel: 42 680 47 12, 42 680 46 24
e-mail: info@ptmp.edu.pl