POWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ, WYZNACZONYM NA DZIEŃ 09 KWIETNIA 2021 R.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000165304, REGON: 630175453) – dalej również: PTMP – zgodnie § 25 ust 2 Statutu PTMP zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP, które odbędzie się w  dniu 09 kwietnia 2021 r. o 1100 (godz. 1100 – pierwszy termin, w tym samym dniu o godz. 1115 – drugi termin), w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: Zebranie odbędzie się w formie transmisji on line z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

By wziąć udział w Zabraniu on line:

  1. należy wysłać najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r. wiadomość mailową (zwrotną) na adres: kontakt@ptmp.edu.pl (zawierającą deklarację uczestnictwa), o następującej treści: „Jako Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej deklaruję gotowość wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PTMP, które odbędzie się w  dniu 09 kwietnia2021 r., w trybie zdalnym (on line z wykorzystaniem platformy ClickMeeting). Imię i Nazwisko Członka PTMP. Wiadomość ta powinna pozwalać na identyfikację uczestnika (ewentualny Pełnomocnik uczestnika wysyła wiadomość z zaznaczeniem, że działa z upoważnienia danego Członka PTMP i załączonym skanem pełnomocnictwa),
  2. w dniu 06 kwietnia 2021 r. na adres mailowy, z którego odesłana została wyżej wskazana deklaracja uczestnictwa wysłane zostaną (z adresu: kontakt@ptmp.edu.pl) dane dostępowe do Zebrania (tj. link i hasło dostępu), które umożliwią udział zarówno w pierwszym jak i drugim terminie Zebrania on line,
  3. w  dniu 09 kwietnia 2021 r. o 1100 należy zalogować się na platformie ClickMeeting: aby to uczynić należy kliknąć w wyżej wskazany link, wpisać wyżej opisane hasło dostępu, a następnie podać swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy (z którego wysłana została wyżej wskazana deklaracja uczestnictwa).

Sposób uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zebraniu: do zdalnego uczestnictwa w Zebraniu niezbędny jest dostęp Członka PTMP do sieci Internet za pomocą urządzenia informatycznego (np. komputera, smartfonu, tabletu) umożliwiającego skorzystanie zplatformy ClickMeeting.Umożliwi to transmisję obrad przedmiotowego Zebrania w czasie rzeczywistym, oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy uczestnik przedmiotowego Zebrania będzie mógł: wypowiadać się w toku obrad, oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku przedmiotowego Nadzwyczajnego Zebrania Członków PTMP. Zebranie będzie nagrywane.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie PTMP, z prawem zabierania głosu, zgłaszania wniosków i interpelacji oraz przedstawiania swoich opinii, przy czym Członek zwyczajny ma nadto prawo do podejmowania uchwał.

Sposób potwierdzenia obecności na Zebraniu: lista obecności Członków PTMP na Zebraniu ustalona zostanie w oparciu o dane uczestników uzyskane po zalogowaniu się przez nich na wyżej wskazanej platformie ClickMeeting oraz w oparciuo nagranie Zebrania.

Szczegółowy proponowany porządek obrad ww. Zebrania oraz szczegółowe proponowane projekty uchwał ww. Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego Powiadomienia.

Dnia 05 marca 2021 r., za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka – Prezes Zarządu Głównego

Załączniki: