Członek zarządu PTMP

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka
Telefon: (+48) 22 32 77 305, (+48) 22 32 77 044  E-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl

Dyscyplina naukowa i specjalność: położnictwo i ginekologia, perinatologia

Zainteresowania: IUGR, wady płodu, diagnostyka molekularna , jakość w opiece perinatalnej

Wykształcenie
1982 – Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski – dyplom 1988 r.
2000 – Studia podyplomowe – Szkoła Główna Handlowa – Wydział Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia – dyplom 2001 r.
2006-2007 – studia MBA w medycynie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego

Specjalizacje
1992 – I stopień z położnictwa i ginekologii
1996 – II stopień z położnictwa i ginekologii
2016 – specjalizacja modułowa w dziedzinie perinatologii

Doktorat
2003 –stopień naukowy – doktora nauk medycznych. – obrona przed Radą Naukową I- go Wydziału Lekarskiego – rozprawy doktorskiej pt. „ Czynniki rokownicze terapii rozrostów nienowotworowych błony śluzowej trzonu macicy”

Zatrudnienie
1988 -2005 – Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii AM im. ks. Anny Mazowieckiej, przy ul. Karowej 2 w Warszawie: mł.asystent, asystent, st. asystent, wykładowca, kierownik oddziałów: patologii ciąży, onkologii ginekologicznej, ginekologii operacyjnej, traktu porodowego i izby przyjęć .
1996-2004 – kierownik NZOZ Fundacji Karowa
2005 – Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa

Pełnione funkcje
2005-2007 – zastępca Dyrektora Instytut Matki i Dziecka d/s klinicznych – równocześnie
2007 – p.o. kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka –
05.03.2012-dyrektor Instytutu Matki i Dziecka i p.o kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii
2007 – przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Wad Płodu w Instytucie Matki i Dziecka

Udział w pracach rad naukowych instytutów badawczych
2007- 2011 członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka
2007 – 2012 Przewodniczący Rady Kierowników Instytutu Matki i Dziecka.

Udział w pracach rad naukowych instytutów badawczych i innych
Od 2012 – niestały członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
2016 – członek Rządowej Rady Ludnościowej
2016 – członek Rady Naukowej czasopisma „Stany Nagłe”
2017 – członek Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia
2017 – członek Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Przynależność do towarzystw naukowych
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – sekretarz zarządu głównego – od 2014 roku (kadencja czteroletnia)
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

Staże naukowe i szkolenia
1996 – 6 miesięcy staż w chirurgii onkologicznej- Centrum Onkologii w Warszawie – delegacja z Akademii Medycznej
1997 – roczny staż w chemioterapii nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie – delegacja z Akademii Medycznej
1999 – 7-dniowe szkolenie –New strategies on the management of breast cancer – Marrakesz
Maroko – delegacja z Akademii Medycznej
2000 – 7 dniowe szkolenie w chirurgii laparoskopowej – Akademia Medyczna w Warszawie ul. Banacha – delegacja z Akademii Medycznej
2003 – 14 dniowe szkolenie w laparoskopii w onkologicznej ginekologii – Akademia Medyczna w Warszawie ul. Banacha – delegacja z Akademii Medycznej

Programy badawcze
w programie polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pt. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących wirusem HIV w Polsce” – na podstawie umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację w latach 2007-2011 (wykonawca)
Nr OR 00002405 projekt badawczo-rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.”Wdrożenie specjalistycznych badań przesiewowych dla niektórych istotnych zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz opracowanie algorytmu postępowania profilaktyczno-leczniczego w grupach dyspozycyjnych z uwzględnieniem wyjazdów na misje wojskowe” 2008 – 2010 – główny wykonawc
N40606131/2330 projekt pt. „Kliniczna skala ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzowodniowego (CRIC – Clinical index for chorioamnionitis) oraz model postępowania klinicznego w przedwczesnym pęknięciu błon płodowych” – wykonawca – 2006-2009
NN404131536 – „Oddziaływanie ołowiu na ekspresję osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) u kobiet palących tytoń w przebiegu ciąży – rola rybozymu” – wykonawca – 2007-2011
2009-2010 współpraca na podstawie umowy pomiędzy Instytutem Matki i Dziecka a Neurodiagnostisches Zentrum Dr Strauss z siedzibą w Wiedniu: Strudlhofgasse 13/8 1090 Wien w badaniu pt. „Badania ankietowe nad oceną wpływu bólów głowy (migrenowego oraz napięciowego) i ich leczenia na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz stan noworodka po urodzeniu, mierzonego w skali APGAR” – główny wykonawca projektu

Działalność dydaktyczna
2007 – do chwili obecnej – kierownik naukowy kursów doskonalących i obowiązkowych do specjalizacji organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
2007 – do chwili obecnej – Opiekun naukowy – Koła Studenckiego przy Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka
2015 – kierownik naukowy – kursów niezbędnych do specjalizacji w dziedzinie perinatologii – organizowanych w ramach CMKP

Inna działalność
2008 – do chwili obecnej biegły sądowy w sprawach dotyczących opieki nad kobietą ciężarną.

Organizacja konferencji naukowych
1.Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.“Dlaczego kobiety i dzieci umierają w czasie ciąży i porodu ?” – Warszawa, 09.09.2011 r.
2.II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Dlaczego umierają kobiety i dzieci w czasie ciąży i porodu” – Warszawa, 23– 24.11.2012 r.
3. Konferencja naukowa pt. „Opieka okołoporodowa możliwości oceny jej jakości” Warszawa 21.03.2014 – współorganizatorzy Ministerstwo Zdrowia i WHO
4. Konferencja sprawozdawcza w dziedzinie położnictwa i neonatologii oraz medycyny perinatalnej w oparciu o Raport umieralności okołoporodowej 1999-2013 – Warszawa 30.01.2015 r.
5. Forum brandingu – Warszawa – 02.06.2016 r.
6. Konferencja sprawozdawcza w zakresie położnictwa i neonatologii w oparciu o Raport 2016 „Umieralność okołoporodowa wczesna (0-6) płodów i noworodków – Polska 2015” – Warszawa 24.11.2016 r

Opieka promotorska
Kierownik specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii – 8 asystentów.
Od grudnia 2014 r.- kierownik specjalizacji w zakresie specjalizacji modułowej w dziedzinie perinatologii – – 2 asystentów (Program specjalizacji został zatwierdzony 11.06.2014r.)
Promotor prac licencjackich studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Od 2008 roku członek Komitetu Naukowego corocznego Kongresu młodych Medyków – (organizowanego przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) – recenzowanie proponowanych do prezentacji prac pod względem merytorycznym

Publikacje Książkowe
Redaktor dwóch książek: „Ginekologia wieku rozwojowego” wyd. Medical Tribune Polska, 2015, „Stany nagłe. Ginekologia i położnictwo” wyd. Medical Tribune Polska, 2018
Autor rozdziałów w pięciu publikacjach książkowych

Artykuły
Autor/współautor 32 artykułów naukowych.

Jestem członkiem:

  • 1989 – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
  • 2005 – Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – sekretarz zarządu głównego
  • 1996 – Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej