Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Spis treści
Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej i zwane jest dalej Towarzystwem. Towarzystwo może posługiwać się skrótem swej nazwy w brzmieniu PTMP.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.

§3

Stowarzyszenie ma charakter towarzystwa naukowego.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może tworzyć oddziały terenowe, powoływane w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie. Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II.
Cele i środki działania.

§8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Prowadzenie działalności naukowej oraz doskonalenie i upowszechnianie wiedzy medycznej w dziedzinie medycyny perinatalnej.
 2. Podnoszenie poziomu naukowego, etycznego oraz zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa.
 3. Promocja rozwoju badań naukowych w medycynie perinatalnej oraz nad perinatalnymi aspektami zdrowia matki i dziecka.
 4. Działalność na rzecz upowszechniania informacji z zakresu perinatologii.
 5. Działanie na rzecz perinatalnej ochrony zdrowia.
 6. Promocja rozwoju więzi naukowych między organizacjami perinatologicznymi w świecie.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych.
 2. Organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji oraz posiedzeń naukowych.
 3. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród.
 4. Wydawanie książek, czasopism oraz innych publikacji
 5. Wspieranie naukowego rozwoju osób realizujących naukowe cele Towarzystwa przez przyznawanie stypendiów naukowych oraz pomoc finansowaniu udziału w kongresach, stażach naukowych oraz szkoleniach.
 6. Współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami społecznymi zmierzające do podniesienia wiedzy z zakresu medycyny perinatalnej.
 7. Pozyskiwanie środków materialnych służących wspieraniu badań naukowych i rozwoju wyspecjalizowanej kadry medycznej.
 8. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Towarzystwa

§10

Towarzystwo wydaje w języku polskim czasopismo naukowe zatytułowane Kliniczna Perinatologia i Ginekologia oraz w języku angielskim czasopismo naukowe zatytułowane Archives of Perinatal Medicine.

§11

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

 1. Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel polski, a także cudzoziemiec, w tym cudzoziemiec nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, który zamierza realizować cele Towarzystwa oraz złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Oddziału, w drodze uchwały.

§14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie medycyny perinatalnej a także osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału, w drodze uchwały.
 2. Osoba prawna działa w strukturach Towarzystwa przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkowi wspierającemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§16

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
 2. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa oraz Walnym Zebraniu Oddziału, którego jest członkiem, z prawem zabierania głosu i podejmowania uchwał
 3. Udziału w zjazdach, kongresach, konferencjach, odczytach, szkoleniach oraz innych pracach organizowanych przez Towarzystwo.
 4. Korzystania z pomocy naukowej.
 5. Działania w sekcjach naukowych Towarzystwa

§17

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie

§18

Członkowie zwyczajni oraz wspierający, w zależności od swego miejsca zamieszkania, należą organizacyjnie do właściwego terenowego Oddziału Towarzystwa.

§19

Członkostwo Towarzystwa wygasa w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka po pisemnym powiadomieniu właściwego Zarządu.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
 3. Skreślenia z listy członków.
 4. Wykluczenia.

§20

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić po uprzednim pisemnym upomnieniu, w razie niepłacenia składek przez okres co najmniej jednego roku.
 2. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału w drodze uchwały.
 3. Członek Towarzystwa skreślony na skutek niepłacenia składek może ubiegać się o ponowne przyjęcie pod warunkiem zapłacenia zaległych składek

§21

 1. Wykluczenie może nastąpić za:
  • Działalność na szkodę Towarzystwa
  • Czyn niezgodny z etyką lekarską, stwierdzony prawomocnym orzeczeniem właściwego organu Izby Lekarskiej
  • Popełnienie przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.
 2. Wykluczenia dokonuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Zarząd Oddziału i Zarząd Główny wysłuchują obwinionego oraz udostępniają mu zgromadzone w jego sprawie materiały.
 3. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
Rozdział IV.
Władze Naczelne Towarzystwa

§22

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata.
 3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem.
 4. W przypadku Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej dopuszczalny jest obiegowy tryb podjęcia uchwały, pod warunkiem, że w pisemnym głosowaniu wezmą udział wszyscy uprawnieni.

§23

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy, które nie zostały przekazane w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§24

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie, z prawem zabierania głosu, zgłaszania wniosków i interpelacji oraz przedstawiania swoich opinii.
 2. Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje na Walnym Zebraniu Członków czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

§25

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się, co trzy lata w czasie Zjazdu Naukowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  • z własnej inicjatywy
  • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
  • na żądanie, co najmniej dwóch Zarządów Oddziałów
 3. W przypadkach wymienionych w ust.2 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie późnej niż w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
 4. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Główny w terminie, o którym mowa w ust. 3, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoła Główna Komisja Rewizyjna z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 24.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad przesłanym uprzednio członkom.

§26

 1. O terminie Walnego Zebrania Zarząd Główny powiadamia pisemnie członków Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem, przesyłając jednocześnie proponowany porządek obrad.
 2. Propozycje zmian w porządku obrad powinny zostać zgłoszone najpóźniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Jeżeli propozycje te dotyczą zmian statutu, władz lub likwidacji Towarzystwa muszą zostać przesłane członkom, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem obrad. W sprawach mniejszej wagi propozycja zmiany lub uzupełnienia porządku obrad może zostać zgłoszona w trakcie Walnego Zebrania Członków.

§27

Walne Zebranie Członków:

 • Uchwala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa
 • Dokonuje wyboru członków Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i podejmuje uchwały o udzieleniu mu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatruje sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Zatwierdza regulaminy działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Ustala zasady uiszczania składek członkowskich i ich maksymalną wysokość
 • Podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia, obciążenia majątku nieruchomego Towarzystwa
 • Podejmuje uchwały o zmianie statutu i rozwiązania się Towarzystwa
 • Nadaje godność członka honorowego
 • Rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd Główny
 • Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Głównego
 • Ustala miejsce i termin następnego Walnego Zebrania Członków i Zjazdu Naukowego oraz jego tematykę
 • Rozpatruje inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zebrania przez członków Towarzystwa
 • Podejmuje uchwały o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych
 • Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa lub Oddziału Towarzystwa
 • Podejmuje uchwały w innym sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa

§28

 1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Zarząd zwołując Walne Zebranie Członków może jednocześnie wyznaczyć drugi termin na wypadek braku kworum.

§29

Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków, przez co najmniej 9 członków Towarzystwa i nadesłane nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania podlegają włączeniu do porządku obrad, § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Główny

§30

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik, kierownicy sekcji naukowych utworzonych zgodnie z §4 pkt.1 Statutu, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, o których mowa w § 10 Statutu oraz prezesi Zarządów Oddziałów.
 2. Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą pracą Towarzystwa.

§31

 1. Prezes, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik wybierani są przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Liczba neonatologów i położników wchodzących w skład Prezydium powinna być równa.
 2. Wybór na każdą z funkcji wymienionych w ust. 1 następuje w oddzielnym głosowaniu.
 3. Wybór Prezesa dokonuje się na jedną kadencję naprzemiennie spośród położników i neonatologów.
 4. Kadencja Prezydium Zarządu trwa trzy lata, nie może jednak zakończyć się przed wyborem nowego składu Prezydium.
 5. Pozostali członkowie Zarządu Głównego wchodzą w jego skład z urzędu. Kadencja tych członków kończy się z momentem zaprzestania sprawowania funkcji: kierownika sekcji naukowej, redaktora naczelnego czasopisma naukowego Towarzystwa lub prezesa Zarządu Oddziału.
 6. Osoby uprawnione, aby wejść w skład Zarządu z urzędu mogą ubiegać się o wybór na jedną z funkcji, o których mowa w ust.1.

§32

Zarząd Główny Towarzystwa kieruje pracami Towarzystwa, a w szczególności:

 • Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu
 • Kieruje działalnością towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków
 • Zarządza majątkiem Towarzystwa
 • Wydaje czasopisma naukowe
 • Sporządza plany działalności naukowej
 • Powołuje Komitet Miejscowy Zjazdu Naukowego
 • Organizuje oddziały i sekcje, ustala regulaminy ich działalności oraz sprawuje nad nimi opiekę i kontrolę
 • Powołuje i odwołuje redaktorów naczelnych czasopism naukowych Towarzystwa
 • Występuje do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego
 • Współpracuje z odpowiednimi instytucjami ochrony zdrowia
 • Rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami w obrębie Towarzystwa
 • Ustala zasady udziału Towarzystwa w kongresach i konferencjach naukowych (krajowych, zagranicznych i międzynarodowych)
 • Podejmuje uchwały w sprawach członkowskich dotyczące wykluczenia członków na wniosek Zarządu Oddziału.

§33

 1. Zarząd Główny zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. O sposobie głosowania decyduje Zarząd, chyba, że zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków regulamin działania Zarządu przewiduje głosowanie tajne.
 4. Dopuszczalne jest glosowanie bez odbycia zebrania w trybie obiegowym zgodnie z § 20 ust. 4.

§34

 1. W razie ustąpienia członka Prezydium Zarządu lub niemożności pełnienia funkcji członka Prezydium przez okres ponad 6 miesięcy, jego mandat wygasa.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Zarządu z przyczyn określonych w ust.1, Prezydium może uzupełnić swoje grono w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków do sprawowania danej funkcji w Prezydium według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Prezydium.
 3. Jeżeli uzupełnienie Prezydium w sposób określony w ust. 2 nie będzie możliwe, wówczas Zarząd ze swego grona wyznaczy osobę do sprawowania funkcji w Prezydium do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Główna Komisja Rewizyjna

§35

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. W przypadku ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej skład Komisji zostanie uzupełniony w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje się w pierwszej kolejności spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/3 statutowego składu Komisji.

§36

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym również kontrola działalności Oddziałów;
  2. Nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla;
  3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
  4. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
  5. Uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów;
  6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§37

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

Rozdział V.
Oddziały Towarzystwa

§38

 1. Tworzy się terenowe Oddziały Towarzystwa obejmujące swym zasięgiem jedno lub więcej województw. Na terenie województwa może istnieć tylko jeden Oddział.
 2. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać odrębną osobowość prawną, którą uzyskują z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Uchwałę o utworzeniu nowego Oddziału podejmuje Zarząd Główny na wniosek, co najmniej 1/2 członków Towarzystwa, zamieszkujących w danym województwie. Uchwała Zarządu powinna określać, czy Oddział będzie mógł posiadać odrębną osobowość prawną.
 4. Pierwsze Walne Zebranie Oddziału wybiera Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału

§39

 1. Władzami Oddziału są:
  • Walne Zebranie Oddziału
  • Zarząd Oddziału
  • Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Do funkcjonowania władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące władz naczelnych Towarzystwa, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami zawartymi w niniejszym rozdziale
Walne Zebranie Oddziału

§40

 1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiący uczestniczą członkowie Towarzystwa mający na terenie Oddziału miejsce stałego zamieszkania lub w przypadku członków wspierających siedzibę.
 3. Walne zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Zarządu Głównego;
  3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  4. na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania członków oddziału.
 6. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. l pkt 2, 3 i 4.
 7. W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, przesłanym uprzednio członkom.

§41

 1. Walne Zebranie Oddziału:
  • Uchwala programy działania Oddziału
  • Dokonuje wyboru Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • Rozpatruje sprawozdania z działalności zarządu Oddziału i podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium
  • Rozpatruje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • Uchwala plany finansowe Oddziału
  • Rozpoznaje odwołania od uchwał Zarządu Oddziału
  • Rozpatruje sprawy wniesione przez zarząd Oddziału i członków
  • Podejmuje uchwalę o samo-rozwiązaniu Oddziału
 2. Dla ważności Walnego Zebrania Oddziału wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zarząd Oddziału

§42

 1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie Oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na kadencję trzyletnią.
 2. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nierzadziej jednak niż raz na pół roku.

§43

Zarząd Oddziału:

 • Realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działaniem
 • Jest odpowiedzialny za wykonanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Oddziału
 • Reprezentuje Oddział na zewnątrz
 • Zarządza majątkiem Oddziału
 • Pobiera składki członkowskie
 • Sporządza plany i sprawozdania finansowe
 • Podejmuje uchwały dotyczących członkostwa w Towarzystwie – przyjmuje nowych członków, skreśla z listy członków oraz kieruje wnioski do Zarządu Głównego w sprawach wykluczenia członków .
 • Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału

§44

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału, zwykłą większością głosów.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  • kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
  • współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
  • przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
  • zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
Rozdział VI.
Sekcje naukowe oraz Zjazdy naukowe

§45

Zarząd Główny Towarzystwa może organizować sekcje naukowe Towarzystwa dla specjalności lekarskich, które rozwijają się w samodzielną dyscyplinę.

§46

Sekcje działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§47

Zjazdy naukowe Towarzystwa odbywają się co trzy lata.

§48

Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Komitetu Miejscowego Zjazdu, a następnie na jego wniosek pełny skład Komitetu Organizacyjnego.

§49

Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:

 • Szczegółowe przygotowanie Zjazdu
 • Dobór prelegentów
 • Ułożenie programu wykładów, pokazów, wystaw i imprez towarzyszących
 • Powołanie Komisji naukowej dla oceny materiałów, które mają być prezentowane na Zjeździe
 • Przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu trzech miesięcy od zakończenia Zjazdu pisemnego sprawozdania ze swojej działalności.
Rozdział VII
Majątek Towarzystwa

§50

Majątek Towarzystwa tworzony jest przez:

 • Wpływy ze składek członkowskich
 • Subwencje, dotacje, spadki i darowizny
 • Wpisowe opłacone za udział w Zjazdach naukowych
 • Dochody z majątku Towarzystwa
 • Dochody z działalności statutowej
 • Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zakresie przepisami

§51

 1. Oddziały Towarzystwa posiadające osobowość prawną mają swój odrębny majątek, którym samodzielnie zarządzają i gospodarują.
 2. Zarówno Oddziały posiadające osobowość prawną jak i Towarzystwo nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania, chyba, że co innego wynika z dokonanej czynności prawnej.

§52

 1. Do skutecznego złożenia w imieniu Towarzystwa oświadczenia woli mającego za przedmiot zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. W przypadku Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną ust. 1 stosuje się odpowiednio do składania oświadczeń woli przez członków Zarządu Oddziału.
Rozdział VIII.
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§53

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

§54

Zgromadzenia członków, podjętej w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

 1. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich jego Oddziałów.
 2. Uchwała rozwiązaniu Towarzystwa określi również sposób likwidacji Towarzystwa oraz cel, na który ma być przeznaczony jego majątek

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Łodź 94-029, ul. Wileńska 37

Telefon, email

Tel: 42 680 47 12, 42 680 46 24
e-mail: info@ptmp.edu.pl