Miejsca pracy:

 • Klinika Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Świętej
  Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Medyczny, Uniwersytet
  Rzeszowski;

Wykształcenie:

 • specjalizacja w dziedzinie perinatologii (2015)
 • tytuł profesora nauk medycznych (2013)
 • stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „ Rola
  mediatorów odpowiedzi zapalnej, komórek dendrytycznych i limfocytów T regulatorowych
  w etiopatogenezie stanu przedrzucawkowego ” (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2008)
  specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii (2005)
 • stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Badania nad równowagą
  limfocytów Th1/Th2 u kobiet w przypadkach nadciśnienia w ciąży” (Akademia Medyczna w
  Lublinie, 2001)
 • specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii – I stopień (2001)
 • studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (1989-1995)

Afiliacja:

 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział
  Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Specjalizacje:

 • specjalizacja w dziedzinie perinatologii (2015)
 • specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii (2005)

Wybrany dorobek naukowy:

 • 209 pozycji literaturowych, w tym 102 publikacje w czasopismach recenzowanych oraz 107 doniesień zjazdowych krajowych i międzynarodowych; 37 publikacji opublikowanych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu IF; łączny IF publikacji wynosi 67,550; sumaryczna punktacja MNiSW wynosi 901,5 punktów. Liczba cytowań publikacji wynosi 802; Indeks Hirscha wynosi 14. Autorka 14-stu rozdziałów w podręcznikach i monografiach;
 • Kierownik trzech grantów KBN, MNiSW oraz NCN;
 • Główny wykonawca jednego grantu KBN;
 • stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000);
 • zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących immunologicznych aspektów patologii ciąży (2002);
 • stypendium zagraniczne dla młodych pracowników naukowych Fundacji im. Stefana Batorego (2003);
 • zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących immunologicznych aspektów patologii ciąży (2004);
 • zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących molekularnych mechanizmów karcinogenezy szyjki macicy i sromu indukowanej onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (2006);
 • stypendium zagraniczne Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego (2006);
 • indywidualna nagroda Ministra Zdrowia Pierwszego stopnia za pracę habilitacyjną pt.„Rola mediatorów odpowiedzi zapalnej, komórek dendrytycznych i limfocytów T regulatorowych w etiopatogenezie stanu przedrzucawkowego” (2008);
 • Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego za cykl prac dotyczących immunologicznych aspektów nadciśnienia w ciąży (2014);
 • Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za osiągnięcia naukowe – wielokrotnie;

Główne kierunki prac badawczych:

 • profilaktyka, etiopatogeneza i leczenie chorób nadciśnieniowych w ciąży;
 • profilaktyka, patogeneza i leczenie nadciśnienia towarzyszącego ciąży;
 • postępowanie u pacjentek ciężarnych z chorobami układowymi tkanki łącznej;
 • diagnostyka i terapia powtarzających się strat ciąży;
 • aspekty diagnostyczno-terapeutyczne nowotworów szyjki macicy HPV-zależnych;
 • aspekty psychologiczne niepowodzeń rozrodu;