Członek Zarządu PTMP

Kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJ CM
Telefon: 608-352-493
E-mail: huberthuras@wp.pl

Dyscyplina naukowa i specjalność: położnictwo i ginekologia, perinatologia

Od 1.09.2012 do 30.09.2013 byłem Dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CM oraz kierownikiem Zakładu Opieki Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.
Od 1.10.2012 jestem kierownikiem Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Perinatologii UJ CM. Od 1.10.2014 jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UJ CM
Od 2014 roku pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw położnictwa i ginekologii. W marcu 2015 roku uzyskałem jako pierwszy w Małopolsce specjalizację z zakresu Perinatologii.
Jestem autorem lub współautorem 117 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych o łącznej wartości IF: 17.107, MNiSW: 418.5.

Za najważniejsze osiągnięcie naukowe uważam nagrodę Palmera (jedyny w Polsce) za najlepsze doniesienie naukowe podczas 15 Kongresu, European Society for Gynaecological Endoscopy. Francja, Strasbourg, 4-6.10.2006. Byłem promotorem w trzech ukończonych przewodach doktorskich oraz recenzentem w sześciu przewodach doktorskich. Aktualnie jestem promotorem w dwóch otwartych przewodach doktorskich oraz jestem opiekunem 4 studentów studiów doktoranckich. Ponadto jestem / byłem opiekunem 48 prac licencjackich oraz 14 prac magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek położnictwo.

Jestem/byłem współwykonawcą następujących prac statutowych realizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatologii CM UJ:

 • „Wpływ zmian hormonalnych w ciąży i w połogu na występowanie depresji okołoporodowej” (501/NKL/45/L),
 • „Wpływ kastracji na narząd słuchu i głosu” (ZKL/40/40/L),
 • „Korelacja pomiędzy poziomem leptyny, ferrytyny i oksytocynazy w monitorowaniu zagrożenia porodem przedwczesnym” (501/P/268/L),
 • „Rola dialdehydu malonowego, mieloperoksydazy i dysmutazy ponadtlenkowej w etiopatogenezie przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego” (K/ZDS/000971),
 • „Znaczenie stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie wewnątrzmacicznego ograniczania wzrastania płodu” (K/ZBW/000416).

Kierując Kliniką Położnictwa i Perinatologii rozpocząłem następujące projekty badawcze zgodne z aktualnymi trendami naukowymi w perinatologii:

 • znaczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej w 11 -13+6 tyg. ciąży dla dalszego rozwoju płodu,
 • metabolizm angiotensyn w łożysku,
 • rola DHEA, kwasów omega 3 i Pentoksyfiliny w leczeniu stanu przedrzucawkowego,
 • rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie wewnątrzmacicznego zaburzenia wzrostu płodu,
 • ocena funkcji nerek płodu w magnetycznym rezonansie jądrowym,
 • wpływ niedoborów witaminy D na zaburzenia wzrastania płodu i inne powikłania w okresie noworodkowym,
 • ocena skuteczności poszczególnych metod preindukcji porodu drogami natury,
 • znaczenie wybranych adipokin w etiopatogenezie porodu przedwczesnego,
 • skuteczność 12 godzinnych codziennych amnioinfuzji w rozwoju płuc płodu w przypadku skrajnie przedwczesnego odpływania płynu owodniowego,
 • ocena wolnego DNA płodu w predykcji stanu przedrzucawkowego,
 • wdrożenie techniki fotokoagulacji anastomoz w zespole TTTS w kierowanym ośrodku klinicznym,

Jestem członkiem następujących towarzystw:

 • Polskie towarzystwo Medycyny Perinatalnej – członek zarządu,
 • Polskie Towarzystwo Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej – sekretarz,
 • Towarzystwo Rozwoju Rodziny – członek,
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – członek zarządu oddziału małopolskiego,
 • European Association of Perinatal Medicine – członek