Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000165304, REGON: 630175453) – dalej: PTMP – w wykonaniu Uchwały nr 10/2021 o podjęciu prac w przedmiocie ewentualnych zmian treści Statutu PTMP przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu w dniu 09 kwietnia 2021 r. – potwierdzając zasadność podjęcia działań mających na celu ustalenie potrzeby, kierunku oraz zakresu ewentualnych zmian w Statucie PTMP – wzywa wszystkich Członków PTMP do zgłaszania Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu – mailowo na adres: kontakt@ptmp.edu.pl – wniosków dotyczących postulowanych zmian w treści Statutu PTMP, w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Za Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu:
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka – Prezes Zarządu Głównego